AnasayfaHakkımızdaGüzel Yazılarİyi KitaplarBizim ArşivBağlantılarDost SitelerGörüşlerinizİletişim
 
Öğretmenlere Özel Yazılarımız Sizden Gelenler Tavsiyeler Sözler Hazinesi Forum
 
 
OSMANLI TARİHİ DAĞILMA DÖNEMİ VE ISLAHATLAR (İLKLER)
 

1. Osmanlı Devletinde milliyetçilik akımından kaynaklanan ilk azınlık isyanı Sırp isyanıdır (1804)

2. Osmanlı padişahlarının yetkileri sınırlandıran ilk belge Sened-i İttifak’tır (1808)

3. Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk ulus Yunanlılardır (1829- Edirne Antlaşması)

4. Boğazlar sorunu ilk defa Hünkar İskelesi antlaşması ile ortaya çıkmıştır (1833)

5. Osmanlı Devleti Hünkar İskelesi Antlaşması ile ilk defa Avrupalı bir devletle ittifak antlaşması imzalamıştır (Rusya)

6. Osmanlı Devleti’nin yarı sömürge haline gelmeye başlaması ilk defa Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi ile başlamıştır (1838)

7. Padişahın üstünde kanun gücünün var olduğu ilk defa Tanzimat fermanıyla kabul edilmiştir (1839)

8. Osmanlı Devletinde anayasallaşma süreci ilk defa Tanzimat Fermanı ile başlamıştır (1839)

9. İlk demir yolu Tanzimat döneminde yapılmaya başlamıştır (1866)

10. Telgraf  ilk defa Tanzimat döneminde kullanılmaya başlanmıştır (1854)

11. Laik kanunlar ilk defa Tanzimat döneminde çıkarılmaya başlamıştır

12. Azınlıklar ilk defa özel mülkiyet edinme hakkına Islahat Fermanı ile kavuşmuşlardır(1856)

13. Osmanlı kanunları ilk defa Islahat Fermanı ile azınlıkların diline çevrilmiştir

14. İşkence ve dayak ilk defa Islahat fermanı ile yasaklanmıştır (1856)

15. Osmanlı devletinde ilk gazete “Takvim-i Vekayi” adıyla II. Mahmut zamanında çıkarılmaya başlamıştır 

16. Eyalet sistemi ve Divan’ı Hümayun ilk defa II. Mahmut zamanında kaldırılmıştır

17. Memurların merkezden atanarak maaşa bağlanması ilk defa II. Mahmut devrinde başlamıştır

18. Avrupa’ya öğrenci gönderilmesine  ilk defa II. Mahmut zamanında başlanmıştır

19. Osmanlı Devleti’nde ilk silah fabrikası II.Mahmut döneminde açıldı

20. Osmanlı Devleti’nde askeri amaçlı ilk nüfus sayımı II.Mahmut döneminde yapıldı (1831)

21. İlk bando okulu (Mızıkayı Hümayun) II. Mahmut döneminde kuruldu

22. Batı tarzı ilk okullar II. Mahmut döneminde kuruldu (Tıbbiye ve Harbiye)

23. Polis teşkilatının temelleri ilk defa II. Mahmut zamanında  atılmıştır

24. İlk tercüme odası ve Yabancı Dil Okulu II. Mahmut zamanında açılmıştır

25. Osmanlı Devletinde ilk kağıt para “Kaime” adıyla  I. Abdülmecit devrinde basılmıştır (1841)

26. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sonrası sonrasında Avrupalı devletlerin himayesine girerek ilk defa bağımsız devlet olma özelliğini yitirmiştir (1856)

27. Osmanlı Devleti ilk defa borç parayı Kırım Savaşı sırasında I. Abdülmecit İngiltere’den almıştır (1854)

28. Osmanlı Devleti ilk defa Paris Antlaşması ile Avrupalı devletler hukukundan yararlanmaya başladı (1856)

29. Osmanlı Devletinde halkın yönetime katılması  ilk defa I. Meşrutiyet’in ilanıyla gerçekleşmiştir (1876)

30. İlk Osmanlı Anayasası (Kanuni Esasi) Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarak  II. Abdülhamid zamanında ilan edilmiştir (1876)

31. Ermeni sorunu ilk defa Berlin Antlaşması ile uluslararası bir boyut kazandı (1878)

32. Osmanlı devletinde yaşayan azınlıklara ilk ayrıcalık Sırplara verilmiştir (1812-Bükreş) 

33. Osmanlı devletinde Tımar ve Zaamet sistemi ilk defa II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır

34. Osmanlı devletinde müsadere sistemi ilk defa II. Mahmut zamanında kaldırılmıştır

35. Yurtdışına eğitim amaçlı ilk defa öğrenci gönderilmesi II.Mahmut zamanında  gerçekleşmiştir

36. Orta Öğretim kurumları ilk defa II. Mahmut zamanında açılmaya başlanmıştır

37. Osmanlı Devletinde ilk defa padişahın gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğuna Tanzimat Fermanıyla kabul edilmiştir 

38. Bedelli askerlik uygulamansa ilk defa Islahat Fermanı ile başlanmıştır (1856)

39. Mecelle Kanunu ilk defa I. Meşrutiyet döneminde uygulanmaya başlanmıştır

40. İngiltere’nin XIX. yüzyılda Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü terk ettiğinin ilk kanıtı Kıbrıs’ı işgal etmesidir(1878)

41. Osmanlı Devletinde ilk üniversite (Darülfünun) İstanbul’da 1868’de kurulmuştur

42. Osmanlı devleti ilk defa denge politikasını Fransa’nın Mısır’ı işgali sırasında İngiltere’nin yardım isteğini kabul ederek gerçekleşmiştir

43. Osmanlı Devleti, boğazlar üzerinde egemenlik hakkını  kullanarak  imzaladığı son antlaşma Hünkar İskelesi Antlaşmasıdır

44. Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra Avrupai tarzda kurulan ilk ordu Asakiri Mansurei Muhammediye’dir

45. Panislavizm düşüncesiyle Osmanlı Devletine karşı ilk isyan Hersek’te ortaya çıkmıştır (1875)

46. Osmanlı Devleti’nin sömürgeci devletlere karşı kuzey Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir’dir (1830)

47. Osmanlı Devleti’nde imzalandığı halde yürürlüğe girmeyen ilk antlaşma Ayastefanos Antlaşmasıdır (1878)

48. Türkçülük düşüncesini ilk defa devlet politikası haline getiren İttihat Terakki Partisidir

49. Osmanlı Devleti  XIX. yüzyılda imzaladığı en ağır koşullar içeren antlaşma Berlin Antlaşmasıdır (1878)

50. Berlin Antlaşması Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında imzalanan  son antlaşmadır (1878)

 

 

 

 www.tarihogretmeni.com