AnasayfaHakkımızdaGüzel Yazılarİyi KitaplarBizim ArşivBağlantılarDost SitelerGörüşlerinizİletişim
 
Öğretmenlere Özel Yazılarımız Sizden Gelenler Tavsiyeler Sözler Hazinesi Forum
 
 
OSMANLI TARİHİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ (İLKLER)
 

1. Boğazları hakimiyet altına alan ilk Türk devleti Osmanlı Devleti’dir

2. Osmanlı tarihinde örfi kanunları ilk defa yazılı hale getiren Fatih Sultan Mehmet’tir

3. Osmanlı Devleti ilk ticari imtiyazı Venediklilere Fatih Sultan Mehmet zamanında vermiştir (1479)

4. Osmanlı Devleti’nde ilk altın para Fatih Sultan Mehmet zamanında bastırılmıştır

5. Fatih Sultan Mehmet zamanında şehzadelerin sancağa çıkması ilk defa mecbur hale getirilmiştir

6. Halife ünvanını ilk kullanan Osmanlı padişahı  I.Selim’dir (Yavuz)

7. Osmanlı topraklarında konsolosluk (Balyos) açan ilk devlet Venedik’dir

8. Avusturya ile Osmanlı devleti arasında imzalanan ilk resmi antlaşma İstanbul Antlaşması’dır (1533)

9. Osmanlı donanması ilk kez 1571’de İnebahtı’da yakılmıştır

10. Yükselme döneminde devlet işleyişini sıkıntıya sokan ilk toplumsal nitelikli isyan Şahkulu İsyanı’dır

11. Anadolu’ya yönelik göçler ilk defa 1473 Otlukbeli  Savaşından sonra azalmaya başlamıştır 

12. İstanbul’un fethinden sonra Ortodoksların hamiliği ilk defa Osmanlı devletine geçmiştir (1453)

13. İlk Osmanlı – Memluk savaşı II. Bayezıd  döneminde gerçekleşmiştir

14. Anadolu’da Celali isyanları ilk defa Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıkmıştır (Bozoklu Celal)

15. Avrupa’da  siyasi üstünlüğün Osmanlı Devletine geçmesi 1533 İstanbul Antlaşması ile gerçekleşmiştir

16. Osmanlı Devleti Kırım Hanı sayesinde  Orta Asya Türkleri ile temasa geçmeye başlamıştır

17. Üç padişah döneminde sadrazamlık yapan ilk kişi Sokulu Mehmet Paşa’dır (1564-1579)

18. Coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini gidermek için Osmanlı devletinin yaptığı  ilk faaliyet Hind Deniz Seferleri’dir

19. Osmanlı tarihinde hükümdarlığı babasından zorla alan ilk padişah I. Selim’dir

20. Anadolu Türk siyasi birliğini kesin olarak sağlayan padişah I.Selim’dir (Yavuz)

21. Fransa’ya ilk kapitülasyonlar Kanuni Sultan Süleyman zamanında verilmiştir (1535)

22. Karadeniz’in Türk gölü haline getirilmesi ilk defa fatih Sultan Mehmet zamanında gerçekleşmiştir

23. Osmanlı – Memluk ilişkileri ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında bozulmaya başlamıştır

24. Viyana’nın  ilk kez kuşatılması Kanuni Sultan Süleyman zamanında gerçekleşmiştir (1529)

25. Akdeniz’de kazanılan ilk büyük deniz savaşı Preveze Deniz savaşıdır (1538)

26. Osmanlı Devleti’nin imparatorluk haline gelmesi Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşmiştir

27. Osmanlı Devletinde yönetimin teokratik özellik kazanması ilk kez Mısır seferiyle gerçekleşmiştir

28. Padişah emriyle öldürülen ilk veziriazam Çandarlı Halil Paşa’dır

29. Balkanların tamamını ilk defa Osmanlı toprağı haline getiren Fatih Sultan Mehmet’tir

30. Havan topu ilk defa İstanbul’un fethi sırasında kullanılmıştır (1453)

31. Osmanlı devletinde Örfi kanunları ilk defa kitap haline getiren Fatih Sultan Mehmet’tir (Kanunname-i Ali Osman)

32. Kanunname-i Ali Osman, Osmanlı Devleti’nin ilk Anayasası niteliğindedir

33. Vezirlerin kul sistemine göre seçilmeye başlaması (devşirme) ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında başlamıştır

34. Osmanlı tarihinde ilk kapitülasyonlar Fatih Sultan Mehmet zamanında Venediklilere verilmiştir (1479)

35. Sadrazamların divana başkanlık yapması ilk kez Fatih Sultan Mehmet zamanında gerçekleşmiştir 

36. İpek yolu ilk defa Fatih’in Kırım’ı fethiyle Osmanlı Devletinin denetimine girmiştir (1475)

37. Osmanlı tarihinde iki kez tahta çıkan ilk padişah II.Murat; son padişah I. Mustafa’dır

38. Yiv-setli toplar ilk defa II. Bayezid zamanında Osmanlı devletinde kullanılmıştır

39. Avrupalı devletlerin Osmanlı içişlerine karışması ilk defa Cem Sultan olayıyla gerçekleşmiştir

40. Osmanlı Devletinin İran ile yaptığı ilk büyük savaş Çaldıran Savaşıdır (1514)

41. Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’yı hakimiyeti  altına alması ilk defa Mısır’ın fethiyle başlamıştır (1517)

42. Mısır’ın fethiyle Baharat yolu ilk defa Osmanlı Devletinin denetimi altına girmiştir (1517)

43. Kaptanı-Derya  ilk defa I.Süleyman zamanında Divan-ı Hümayun üyesi olmuştur

44. İranlılarla yapılan ilk resmi antlaşma, 1555 Amasya Antlaşması’dır (Kanuni Sultan Süleyman)

45. Vadi’s Seyl savaşıyla Fas ele geçirilmiş ve Kuzey Afrika tamamen ilk defa Osmanlı hakimiyetine girmiştir (1578)

46. Osmanlı Devletine Rusya’nın gönderdiği ilk elçi 1497’de Fransa’nın gönderdiği ilk elçi 1525’te İstanbul’a gelmiştir

47. Osmanlı’da hazırlanan ilk dünya haritası Piri Reis tarafından I. Selim’e sunulmuştur (1517)

48. Osmanlı İran savaşları ilk defa I. Selim döneminde başlamıştır

49. Şehzade Cem’in Rodos Şövalyelerine sığınması il ilk defa bir Osmanlı iç olayı dış sorun haline gelmiştir

50. Sokullu Mehmet Paşa’nın 1579 yılında ölümüyle Yükselme dönemi sona ermiştir

 

 

 

 www.tarihogretmeni.com